Toiminta ja arvot

Toiminta-ajatus ja arvot

Kasvatuksen ja opetuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa ilmapiirissä  pienryhmäpedagogiikan keinoin.

PUNAINEN LANKA

hyvät tavat, toistemme kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, rehellisyys, vastuullisuus

 

VIHREÄ LANKA

ympäristö- ja luontokasvatus, kestävä kehitys, kokemusperäinen oppiminen

 

Kasvatus ja opetus edellyttävät määrätietoista arvopäämääriin suuntautumista, perusteltujen valintojen tekemistä ihanteiden ja arvostusten pohjalta. Kasvatus ja opetustyö ovat yhteiskunnallista toimintaa. Pyrkimys demokratiaan, ihmisarvon kunnioittamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja luonnon elinkelpoisena säilyttämiseen ovat ohjenuoria kasvatustyölle. Kasvatuksessa on vahvistettava myös yksilön minuutta hyvän elämän rakennusaineena ja kasvualustana hyvinvoivalle yhteisölle.  Japin toiminta- ja perusarvot kiteytyvät selkeästi yhteen arvoon: tavoitteena on onnellinen lapsi.

Japin luonto- ja liikuntapainotteisen päiväkodin arvomaailma perustuu käsitykseen kestävän kehityksen ymmärtämisestä. Toiminnalla vaalitaan asenteita, jotka tähtäävät elämää laajasti kunnioittavien tapojen ja valintojen sisäistämiseen. Lasten on saatava liikkua! Lapsi liikkuu mielellään ja oppii tekemällä - me annamme siihen mahdollisuuden.

Tavoitteena on lasten ehdoilla tapahtuva laadukas varhaiskasvatus, jota toteutetaan pienissä ryhmissä kodinomaisissa olosuhteissa ja yhteistyössä vanhempien kanssa. Lasta tuetaan ja ohjataan yhdessä vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Lasta ymmärtävä, arvostava, kannustava ja kunnioittava ilmapiiri syntyy avoimesta vuorovaikutuksesta ja lapsen kehityspsykologian ymmärtämisestä. Yhdessä sovitut selkeät rajat ja säännöt luovat turvallisuutta. Turhia sääntöjä karsitaan: keinussa saa seisoa ja siitä hyppiminen on hauskaa!

Lapsille tarjotaan Japissa turvallinen arki ja elämykselliset retket tekevät päivähoidosta ainutlaatuista. Kokemusten kautta saavutetaan uuden oppimisesta innostuneita ja minäkuvaltaan vahvoja, onnellisia lapsia.

Panostamme henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen. Innostunut ja ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisen Japin filosofian mukaisesti.

"All I really need to know about how to live and what to do and how to be I learned in kindergarten"

 • Share everything.
 • Play fair.
 • Don't hit people.
 • Put things back where you found them. 
 • Clean up your own mess. 
 • Don't take things that aren't yours.
 • Say you’re sorry when you hurt somebody.
 • Wash your hands before you eat.
 • Flush.
 • Warm cookies and cold milk are good for you.
 • Live a balanced life ¬ learn some and think some and draw and paint and sing and dance and play and work every day some.
 • Take a nap every afternoon.
 • When you go out in the world, watch out for traffic, hold hands and stick together.
 • Be aware of wonder. Remember the little seed in the Styrofoam cup: the roots go down and the plant goes up and nobody really knows how or why, but we are all like that.
 • Goldfish and hamsters and white mice and even the little seed in the Styrofoam cup they all die. So do we.
 • And then remember the Dick and Jane books and the first word you learned the biggest word of all LOOK. 

Robert Fulghum